UniwersytetDr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni

polski biochemik, absolwent biologii na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W 1997 roku obronił rozprawę doktorską nt. Biochemiczne wskaźniki odporności wybranych gatunków i odmian zbóż na mszycę zbożową (Sitobion avenae /F/) i uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie agronomia. W 2012 roku w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę habilitacyjną pt. „Udział wybranych amin roślinnych i kluczowych enzymów ich metabolizmu w interakcjach biochemicznych pszenżyto-mszyce” otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. W latach 2002-2007 prodziekan Wydziału Rolniczego i Wydziału Przyrodniczego w latach 2007-2008 oraz 2012-2014; dyrektor Instytutu Biologii w latach 2014-2018. Od 2020 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół następujących obszarów: biochemiczne mechanizmy interakcji między mszycami a ich roślinami żywicielskim ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia związków azotowych; udział azotu, aminokwasów i amin w rekcjach roślin na żerowanie owadów; toksyczność pestycydów w stosunku do organizmów nie docelowych i zastosowanie biopestycydów w ochronie roślin przed szkodliwymi stawonogami.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym: 29 prac w czasopismach w JCR (sumaryczny IF w roku wydania = 38,502, 585 pkt wg listy MNiSW); 47 publikacji w innych czasopismach z listy Ministerstwa (246 pkt); 22 prace opublikowane w innych czasopismach; 1 monografia i 3 publikacje popularnonaukowe.

Brał udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych m.in. „Fizjologiczno-biochemiczne podstawy odporności pszenicy ozimej na mszyce”; „Ocena roli wtórnych metabolitów orzecha włoskiego jako chemio-związków warunkujących chemiczne interakcje środowiskowe”, „Zastosowanie naturalnych biopestycydów w ochronie roślin przed mszycami; „Ocena przydatności markerów ekspresyjnych stresu oksydacyjnego w selekcji odmian kukurydzy zwyczajnej o zróżnicowanej podatności na mszyce zbożowe”, grant NCN „Oddziaływanie amin biogennych na rozwój i funkcjonowanie aparatu rozrodczego mszyc (Insecta, Hemiptera, Aphidoidea). realizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod kierunkiem prof. dr hab. Udział w opracowaniu międzynarodowego projektu badawczego METACRP: 7th Framework Programme: „Prospecting for secondary metabolites from crops as potential field agrochemicals usable in integrated pest management”. Jest w zarządzie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Sekcji Hemipterologicznej, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jest członkiem Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk.

Wypromował jednego doktora. Pełni funkcję recenzenta w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Wybrane monografie i artykułu naukowe

1. Sempruch C., Horbowicz M., Kosson R., Leszczyński B., 2012: Biochemical interactions between triticale (Triticosecale; Poaceae) amines and bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi; Aphididae). Bioch. Syst. Ecol., 40: 162-168

2. Sempruch C., Marczuk W., Leszczyński B., Kozak A., Zawadzka W., Klewek A., Jankowska J., 2013: Effect of pea aphid infestation on activity of amino acid decarboxylases in pea tissues. Acta Biol. Crac. Ser. Botanica, 55/2: 45-50

3. Sempruch C., Marczuk W., Leszczyński B., Czerniewicz P., 2013: Participation of amino acid decarboxylases in biochemical interactions between triticale (Triticosecale; Poaceae) and bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi; Aphididae). Biochem. Syst. Ecol., 51:

349-356

4. Sempruch C., Leszczyński B., Wilczewska M., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Goławska S., Kozak A., Chwedczuk M., Klewek A., 2015: Changes in amino acid decarboxylation in maize (Zea mays; Poaceae) tissues in response to bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum

padi; Aphididae) infestation. Bioch. Syst. Ecol. 60: 158-164

5. Sempruch C., Leszczyński B., Wilczewska M., Sytykiewicz H., Goławska S., Chrzanowski G., 2016: Changes in enzyme activities involved in the biosynthesis of biogenic amines in wheat tissues of under bird cherry-oat aphid infestation. Bioch. Syst. Ecol. 65: 33-39

6. Sempruch C., Goławska S., Osiński P., Leszczyński B., Czerniewicz P., Sytykiewicz H., Matok H., 2016: Influence of selected plant amines on probing and feeding behaviour of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.). Bull. Entomol. Res.: 106: 368-377

7. Magierowicz S., Górska-Drabik E., Sempruch C., 2019. The insecticidal activity of Satureya hortensis essential oil and its active ingredient - carvacrol against Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae). Pesticide Biochem. Physiol. 153: 122-128

8. Wieczorek K., Kanturski M., Sempruch C., Świątek P., 2019: The reproductive system of male and oviparous female of a model organism – the pea aphid, Acyrthosiphon pisum (Hemiptera, Aphidodae). Peer J., 7: e7573, DOI 10.7717/peerj.7573

9. Kot I., Sempruch C., Rubinowska K., Michałek W., 2020. Effect of Neuroterus quercusbaccarum (L.) galls on physiological and biochemical response of Querqus robur leaves. Bull. Entomol. Res., 110: 34-43

10. Magierowicz K., Górska-Drabik E., Sempruch C., 2020: The effect of Tanacetum vulgare essential oil and its main components on some ecological and physiologiac parameters of Acrobasis advantella (Zinc.)(Lepidoptera, Pyralidae). Pesticide Biochem. Physiol., 162: 105-112