Uniwersytet

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39 pok. 1.43
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 33
e-mail: pedagogika@uph.edu.pl

Opis studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje grupy zajęć B, C i D.

Studia adresowane są do absolwentów  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

 Cele kształcenia:

  • Umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się.
  • Stworzenie warunków do nabywania przez słuchaczy nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną w praktycznym działaniu.
  • Organizowanie warunków do kształtowania się u słuchaczy umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
  • Kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
  • Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych kanałów i technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.
  • Kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności.
  • Praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela.
Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania.

Czas trwania:
3 semestry

Wysokość czesnego (link).