Kandydaci

Egzamin z języka polskiego

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim potwierdzają znajomość języka polskiego poprzez:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) lub jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na poziomie min. B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie min. B2 ESOKJ;
 • certyfikat albo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 w rozumieniu ESOKJ wydany przez szkołę językową albo inną instytucję prowadzącą kursy języka polskiego. Certyfikat uznany będzie tylko w przypadku, gdy kurs z języka polskiego trwał minimum 180 godzin dydaktycznych oraz w ramach którego kandydat uzyskał wynik wynoszący co najmniej 50 % z każdej z następujących sprawności:
  • poprawność gramatyczna posługiwania się językiem polskim;
  • umiejętność rozumienia ze słuchu;
  • części pisemnej;
  • części ustnej.
 • świadectwo lub dyplom uzyskany w polskim systemie oświaty, w którym nauka odbywała się w języku polskim;
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 • dyplom lub inny dokument potwierdzający status laureata/finalisty Konkursu Historycznego w Grodnie o nazwie „Dzieje Polski”,
 • dyplom lub inny dokument potwierdzający status laureata/finalisty stopnia centralnego Olimpiad Literatury i Języka Polskiego organizowanych na terenie RP.Cudzoziemcy, którzy zamierzają podjąć studia prowadzone w języku polskim, a nie posiadają ww. potwierdzenia znajomości języka polskiego przystępują w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, do egzaminu z języka polskiego w UwS, składającego się z części pisemnej i ustnej.

 

Obowiązek przystąpienia do egzaminu, dotyczy również cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunek, na którym wymagana jest obowiązkowo ocena z języka polskiego, a którzy na świadectwie maturalnym nie posiadają tej oceny. Wówczas pod uwagę bierze się wówczas ocenę z egzaminu.