Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643-18-71
Opis studiów

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej trwają 3 semestry (ogólna liczba godzin 480, w tym 100 godzin zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotowej, przygotowujących do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz  90 godzin praktyk nauczycielskich - 45 w szkole podstawowej i 45 w szkole ponadpodstawowej). Zakończenie studiów wymaga przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Cele kształcenia

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej są studiami kwalifikacyjnymi, które pozwalają nauczycielom przedmiotów humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra i absolwentom kierunków humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Gwarantują uzyskanie wiedzy merytorycznej i dydaktycznej z zakresu realizacji treści nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Umożliwiają także zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia i ewaluacji procesu kształcenia polonistycznego. To studia humanistyczne. Przedmioty realizowane są w modułach:

 • Moduł I [A3] Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu "język polski" w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
 • Moduł II [D/E] Przygotowanie do nauczania języka polskiego jako kolejnego przedmiotu:
  • 1/E.1 Dydaktyka przedmiotu "język polski",
  • 2/E.2 Praktyka zawodowa dydaktyczna z języka polskiego.

Moduły prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach doświadczeni w kształceniu studentów filologii polskiej specjalności nauczycielskiej, jak też posiadający doświadczenie zawodowe nauczycieli języka polskiego na poszczególnych etapach edukacyjnych w różnych typach szkół, współpracujący także z placówkami oświatowymi, innymi instytucjami systemu edukacji.

Czas trwania

3 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (w soboty i niedziele). Studia podyplomowe są odpłatne, wysokość opłat ustala Rektor UPH.

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
 • dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub drugiego stopnia z zastrzeżeniem, że kandydat musi posiadać wykształcenie humanistyczne oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa.

Na studia przyjmuje się, według kolejności zgłoszeń, absolwentów studiów wyższych magisterskich kierunków humanistycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkole ponadpodstawowej.

Wysokość czesnego (link).
Plan studiów

Semestr 1

 • Tradycja biblijna i antyczna        
 • Historia języka polskiego            
 • Historia literatury polskiej: literatura dawna - średniowiecze, renesans, barok   
 • Historia literatury polskiej: oświecenie, romantyzm        
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Dydaktyka "języka polskiego" w szkole podstawowej     
 • Gramatyka opisowa języka polskiego     

Semestr 2

 • Historia literatury polskiej: pozytywizm, Młoda Polska   
 • Dydaktyka "języka polskiego" w szkole ponadpodstawowej         
 • Pedagogika zaburzeń komunikacji językowej      
 • Poetyka z teorią lektury
 • Gramatyka opisowa języka polskiego     
 • Wiedza o literaturze powszechnej
 • Praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej (w II semestrze)            

Semestr 3

 • Historia literatury polskiej: literatura XX wieku i najnowsza         
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego            
 • Dzieła sztuki na lekcjach języka polskiego            
 • Film na lekcjach języka polskiego            
 • Polonistyczne laboratorium multimedialne         
 • Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką 
 • Seminarium dyplomowe             
 • Praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej (w III semestrze)