Kandydaci

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
tel: 25 643 1069 lub 25 643 1116
e-mail: ewa.wolinska@uph.edu.pl lub chemsekr@uph.edu.pl

Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Studia realizowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela umożliwiają zdobycie, pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu chemii oraz dydaktyki chemii, a także poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu, również w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program studiów obejmujący 360 godzin zajęć dydaktycznych pozwala zdobyć usystematyzowaną i szeroką wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, analitycznej, fizycznej, podstaw fizycznych chemii, organizacji i użytkowania laboratorium chemicznego, praktycznego wykorzystania chemii w gospodarce i życiu codziennym, a także dydaktyki chemii z uwzględnieniem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W trakcie studiów słuchacze zobowiązani są do odbycia dwóch praktyk nauczycielskich dydaktycznych (po 30 godzin – 2 tygodnie) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii pozwalają na zdobycie kwalifikacji do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:
3 semestry, 360 godzin
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Złożenie wymaganych dokumentów.
  • Podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z systemu IRK)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich
  • Dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o charakterze przyrodniczym i ścisłym (np. biologia, matematyka, fizyka, rolnictwo, zootechnika) i posiadający uprawnienia pedagogiczne.

Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w trakcie zjazdów sobota-niedziela.