Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 18 31
e-mail: pedagogika@uph.edu.pl
www.ip.uph.edu.pl
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Cele kształcenia:

1. Dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozą pedagogiczną
i prowadzeniem zajęć wychowawczych z dziećmi z zaburzeniami w zachowania i funkcjonowaniu społecznym;

2. Przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w procesie socjalizacji, a także prowadzenia procesu resocjalizacji;

3. Rozwinięcie kompetencji merytorycznych i metodycznych w zakresie pracy z uczniem zaburzeniami w zachowaniu się, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie.


Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Czas trwania w semestrach:
3 semestry
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów.

- podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),

- oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,

- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.


Wysokość czesnego (link).