Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 
ul. Żytnia 39, p. 2.29
08-110 Siedlce 
tel. 25 6431516, 25 6431709
e-mail: inzj@uph.edu.pl 
e-mail: monika.wakula@uph.edu.pl
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
W trakcie procesu kształcenia słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę i zapoznają się z najnowszymi standardami i trendami audytu.  Celem studiów jest również wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi rachunkowości. Zakładane cele realizowane są w trakcie profesjonalnie prowadzonych zajęć dydaktycznych, w tym z takich przedmiotach jak: audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, rachunkowość finansowa, rachunkowości podatkowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami i bankowość, controling, analiza ekonomiczna, systemy informatyczne rachunkowości.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Studia podyplomowe wyposażają absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controlingu. Wiedza ta może być wykorzystana w pracy w:
          •  komórce audytu wewnętrznego,
          •  dziale kontroli wewnętrznej,  
          •  dziale księgowo-finansowym,
          •  dziale kontrolingu.
Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:
2 semestry, 212 godzin
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, p. 2.29.

Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych..