Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Ośrodek Logopedyczny, 
ul. Żytnia 39, pokój 3.41; 3.16
tel. 25 6431870, 25 6431882
ijil@uws.edu.pl
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Plan studiów opracowany został zgodnie z przepisami zawierającymi wytyczne do uzyskania tytułu logopedy. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich (także z udziałem pracowników naukowych z wiodących ośrodków logopedycznych w Polsce) oraz logopedów praktyków z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi osiągnięciami zawodowymi. Plan studiów obejmuje przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i medycznych oraz przedmioty specjalistyczne, które mają charakter praktyczny.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. Posiada przygotowanie do diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z różnego rodzaju zaburzeniami w zakresie komunikacji językowej.
Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:

Studia trwają cztery semestry (ogólna liczba  660 godzin, w tym 120 godzin praktyk w różnych placówkach logopedycznych).

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Na studia przyjmuje się absolwentów studiów magisterskich o specjalności nauczycielskiej.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów, dobry słuch (potwierdzony wynikiem badania audiometrycznego) oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (ocena dykcji, techniki mówienia, predyspozycji zawodowych). Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Doręcza się ją kandydatowi w formie pisemnej.
Wymagane dokumenty:
  • audiogram (wynik badania słuchu),
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk z systemu IRK ),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz jego kserokopia,
  • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (ocena dykcji) oraz złożonych dokumentów. 

Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen (efektów kształcenia) z przedmiotów określonych planem i programem studiów podyplomowych oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej obrona z wynikiem pozytywnym.