Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 18 33
e-mail: pedagogika@uph.edu.pl
www.ip.uph.edu.pl
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz  E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Cele kształcenia

1. Absolwent Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną posiada umiejętności  posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych w oparciu o koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Absolwent jest przygotowany do współorganizacji  kształcenia włączającego wynikającego ze współczesnego podejścia do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Absolwent zna organizację i metodykę kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w systemach kształcenia specjalnego oraz integracyjnego i włączającego, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Absolwent zna metody i formy edukacji, wychowania i rewalidacji, zapewniające jednostce z niepełnosprawnością intelektualną optymalny i wszechstronny rozwój oraz jest przygotowany do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej; potrafi indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Czas trwania w semestrach:
3 semestry
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów.

- podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),

- oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,

- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.
Wysokość czesnego (link).