Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 18 33
e-mail: pedagogika@uph.edu.pl
www.ip.uph.edu.pl
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach którego jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Cele kształcenia

1. Dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozą pedagogiczną i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.

2.  Przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do stwarzania im optymalnych warunków uczenia się - rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, a także prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych.

3. Rozwinięcie kompetencji merytorycznych i metodycznych w zakresie pracy z uczniem dyslektycznym, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak również korekcyjnych (wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej).


Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie terapii pedagogicznej.

Czas trwania w semestrach:
3 semestry
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów.

- podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),

- oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,

- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.

Wysokość czesnego (link).