Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 
ul. Żytnia 39 p. 2.43
08-110 Siedlce
tel. 25 643 1516, 25 643 1709
e-mail: inzj@uph.edu.pl

Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwoli absolwentom poznać i zrozumieć specyfikę zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko. Ponadto absolwenci poznają metody i techniki ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, nauczą się dobierać oraz stosować odpowiednie do występującego rodzaju i poziomu zagrożeń środki ochrony. Zdobędą umiejętność oceny warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz organizowania ergonomicznych stanowisk pracy i stosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i komfort pracy na stanowiskach. Poznają także podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. W ramach studiów absolwenci nabędą również umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia spowodowanych wypadkiem lub awarią oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Poznają także przepisy prawa i procedury obowiązujące w pracy specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznają się z wymaganą w tym zakresie dokumentacją i nauczą się ją w sposób prawidłowy prowadzić. Zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w zakładzie pracy. Po zakończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  samodzielnego tworzenia planów szkoleń bhp, ich prawidłowego przygotowania i prowadzenia.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Celem studiów jest nadanie uprawnień i przygotowanie słuchaczy do:
  • pracy w zawodzie specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach zawodowych z przedmiotu ogólnego „Bezpieczeństwo i higiena pracy - bhp” w ramach efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych);
  • prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia zajęć w ramach nauki zawodu dla kwalifikacji zawodowej „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy” zgodnie z programem nauczania „technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 w ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych).
Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:
2 semestry, 285 godzin
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39 pok. 2.43.

Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.