Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
ul. Żytnia 39, pokój 3. 41, 3.16 
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 70
tel. 25 643 18 82 
ijil@uws.edu.pl
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka są studiami specjalnościowymi. Gwarantują uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, programowania i prowadzenia terapii neurologopedycznej oraz kształtowania sprawności komunikacyjnych, kulturowych, społecznych itp. osób z zaburzeniami komunikacji językowej, rozwoju mowy, problemami neurologicznymi, psychiatrycznymi.  
To studia interdyscyplinarne obejmujące obszary kształcenia humanistycznego, społecznego, medycznego oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Przedmioty, które realizowane są w modułach:
  • interdyscyplinarne podstawy neurologopedii,
  • neurologopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
  • metody wspomagające rozwój dziecka i metody terapii neurologopedycznej,
  • moduł dyplomowy
prowadzą naukowcy z różnych ośrodków akademickich doświadczonych w kształceniu neurologopedów oraz specjaliści, czyli doświadczeni lekarze neurolodzy, pediatrzy, gerontolodzy, psychiatrzy, fizjoterapeuci i praktycy-neurologopedzi.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Absolwent podyplomowych studiów z neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

UWAGA! Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:
Studia trwają trzy semestry (ogólna liczba godzin 405, w tym  120 godzin praktyk w różnych placówkach prowadzących leczenie zaburzeń neurologicznych, gabinetach terapii usprawniającej rozwój psychomotoryczny dzieci oraz w placówkach prowadzących diagnozę i terapię neurologopedyczną).
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
  • dyplom/świadectwo ukończenia logopedycznych studiów podyplomowych (w wymiarze nie mniej niż 600 godz.),
  • dyplom ukończenia specjalności logopedycznej (w wymiarze nie mniej niż 1200 godz.),
  • uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele).