Kandydaci

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Biologicznych
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
tel. 25 643 12 01
e-mail: biologia@uph.edu.pl

Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób: pracujących lub zainteresowanych pracą przy zbiorze, uprawie, przetwórstwie i obrocie ziół i produktów zielarskich, lekarzy, dietetyków i wszystkich osób zainteresowanych fitoterapią i problematyką zdrowego żywienia.

Przedmioty realizowane trakcie kursu:

Semestr 1. Botanika farmaceutyczna, Zbiór surowca zielarskiego ze stanu naturalnego, Uprawa roślin leczniczych i przyprawowych, Towaroznawstwo zielarskie, Ekonomiczne aspekty uprawy ziół, Zarządzanie własną firmą, Podstawy receptury produktów zielarskich, Anatomia i fizjologia człowieka, Związki naturalne roślin, Biochemiczna ocena surowców roślinnych.

Semestr 2. Biotechnologia roślin leczniczych, Farmakognozja, Farmakologia, Kliniczny zarys chorób, Fitoterapia wybranych chorób cywilizacyjnych, Fitoterapia w chorobach układu pokarmowego, Surowce roślinne stosowane w pediatrii, Surowce roślinne w profilaktyce zdrowotnej i w suplementach diety, Zioła w diecie osób starszych, Surowce roślinne w kosmetologii i chorobach skóry, Pierwsza pomoc, Rozpoznawanie roślin zielarskich - zajęcia terenowe.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji z zakresu ziołoznawstwa. Słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę dotyczącą: biologii roślin zielarskich, biochemii i biotechnologii, technologii uprawy ziół, technologii zbioru z natury i z upraw oraz prawidłowego suszenia surowca, anatomii i fizjologii człowieka, medycyny, fitoterapii i dietetyki. Program studiów obejmuje tematykę kursów wymaganych do uzyskania kwalifikacji niezbędnej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych.

Cele kształcenia:

  1. Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu botaniki farmaceutycznej, uprawy roślin zielarskich, biochemicznych metod oceny surowca zielarskiego, stosowania ziół w medycynie, dietetyce i kosmetologii.
  2. Praktyczne przygotowanie do pracy przy produkcji i obrocie produktami zielarskimi.
  3. Nabycie umiejętności rozpoznawania roślin zielarskich, zbioru surowca zielarskiego z natury, wykonywania prostych produktów zielarskich.

Słuchacze w ramach studiów uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, umożliwiające pracę w polskiej branży zielarskiej, która należy do największych i najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej.

Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:

2 semestry, 250 godzin

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: 

  • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Biologii, ul. Prusa 14.

Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zajęcia prowadzone są w formie zjazdów w systemie niestacjonarnym (sobota i niedziela). 

Program studiów obejmuje zajęcia realizowane w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć terenowych. Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminów słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Po ukończeniu studiów Uczelnia wystawia słuchaczowi Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Na dyplomie ukończenia studiów będzie zamieszczona następująca adnotacja: „Absolwent Podyplomowych Studiów Zioła w diecie, profilaktyce i terapii zaliczył kursy z zakresu: farmakologii, farmaknognozji, anatomii i fizjologii człowieka, dietetyki, towaroznawstwa zielarskiego i udzielania pierwszej pomocy, uzyskując wiedzę wymaganą do uzyskania kwalifikacji uprawniającej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek oraz punktów aptecznych”.