Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
ul. Żytnia 39 pok. 1.43
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 33
e-mail: pedagogika@uph.edu.pl
www.ip.uph.edu.pl

Opis studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w grupach zajęć C- C.5., C.6., C.7. oraz E – E.1., E.2., E.3., zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Cele kształcenia:

Absolwent Podyplomowych Studiów Przygotowujących do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 

1) posiada umiejętności  posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci oraz rodzajów niepełnosprawności i zagrożeń rozwojowych.

2) jest przygotowany do współorganizacji  edukacji włączającej wynikającej ze współczesnego podejścia do problemów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3) zna organizację i metodykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach lub placówkach systemu oświaty, a w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele wieloprofilowego usprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

4) zna i potrafi zastosować metody i formy wczesnego wspomagania dziecka.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czas trwania:

3 semestry

Wymagane dokumenty:

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów.
- podanie o przyjęcie (wydruk z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
- oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,
- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich.

Wysokość czesnego (link).