Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

ul. Żytnia 39, pokój 2.43
08-110 Siedlce
tel. 25 643 1516, 25 6431709
e-mail: inzj@uph.edu.pl
https://inzj.uph.edu.pl/

Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Cele kształcenia:

 1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (projektami) realizowanymi zarówno na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak też na zlecenie klientów.
 2. Nabycie specjalistycznych kompetencji, które w połączeniu z kompetencjami uzyskanymi na niższych etapach kształcenia, ułatwią realizację zadań w środowisku projektowym również osobom wykonującym wolne zawody i występującym w roli niezależnego specjalisty bądź konsultanta.
 3. Nabycie wiedzy z zakresu skutecznych metod i narzędzi zarządzania projektami pozwoli absolwentom skutecznie realizować przedsięwzięcia projektowe w organizacjach. Słuchacze nabywają zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, instrumentów wspierających oraz uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami.
 4. Wykształcenie podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów w we wszystkich ich etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz ograniczeń instytucjonalnych i prawnych. Program nauczania uwzględnia aktualny stan wiedzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje zarządzania.

Plan studiów:

Semestr 1

 1. Podstawy zarządzania projektami
 2. Zarządzanie zmianą
 3. Inicjowanie, definiowanie i przygotowanie projektu
 4. Źródła finansowania projektu
 5. Studium wykonalności projektu
 6. Ocena efektywności projektów
 7. Zarządzanie zespołem projektowym
 8. Metodyki zarządzania projektami
 9. Realizacja i efektywne zamknięcie projektu

Semestr 2

 1. Zarządzanie jakością w projekcie
 2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 3. Programy komputerowe wspomagające zarządzanie projektami
 4. Zarządzanie procesami
 5. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe
 6. Zarządzanie projektami z dofinansowaniem UE
 7. Zarządzanie projektami w środowisku wirtualnym
 8. Trening umiejętności interpersonalnych
 9. Warsztaty projektowe

Limit przyjęć: minimum 16 osób.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz złożeniu egzaminu końcowego.

Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:
2 semestry, 180 godzin.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia  jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.43 (godz. 8.00 - 15.00).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Wysokość czesnego (link).