Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Historii
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.: 25 643-18-47
Opis studiów

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu archiwisty oraz przygotowujących do pracy na stanowiskach biurowych w urzędach administracji oraz w innych instytucjach sektora publicznego i prywatnego przetwarzających informacje i zarządzających jej zapisami.

Uzyskane kwalifikacje
 • przygotowanie do pracy biurowej w instytucjach państwowych, samorządowych i prywatnych wszystkich szczebli oraz sprawowania funkcji archiwisty w archiwach wszystkich typów i składnicach akt;
 • zarządzanie kancelarią współczesną i wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych;
 • zasady obsługi sekretariatu z uzyskaniem wiedzy na temat zasad obiegu dokumentacji, gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania dokumentów tradycyjnych i elektronicznych;
 • nabycie umiejętności porządkowania i selekcji dokumentacji;
 • nabycie umiejętności wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, przetwarzania, brakowania i udostępniania informacji.
Czas trwania

2 semestry. Zajęcia odbywają się zasadniczo, co dwa-trzy tygodnie w formie dwudniowych sesji, w soboty i niedziele (w godz. 9.00 do 19.00).

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu)

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytut Historii ul. Żytnia 39, pokój 2.18 w godzinach 9.00-15.00.

Wysokość czesnego (link).
Program studiów

Semestr I

 • Archiwoznawstwo
 • Metodyka archiwalna
 • Kancelaria współczesna
 • Podstawy prawne działalności archiwalnej
 • Historia ustroju administracyjnego
 • Seminarium dyplomowe

Semestr II

 • Archiwum bieżące
 • Dzieje form kancelaryjnych
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją
 • Popularyzacja zasobu i edukacja archiwalna
 • Profilaktyka i podstawy konserwacji dokumentów
 • Selekcja archiwalna i kształtowanie zasobu archiwalnego
 • Seminarium dyplomowe