Kandydaci

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Biologicznych
ul. Prusa 14,
08-110 Siedlce 
Sekretariat Instytutu Biologii, 
tel. 25 643 1201
e-mail: biologia@uph.edu.pl

Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska (w tym kadry zajmującej się administrowaniem i zarządzaniem obszarami Natura 2000), poprzez pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi terenami chronionymi. Studia umożliwią ugruntowanie wiedzy na temat siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmiot ochrony. Przedstawione zostaną główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony, zasady ich monitoringu. Uwzględnione też zostaną treści dotyczące oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 oraz kompensacji przyrodniczych.
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Kwalifikacje do administrowania, oceny oddziaływań i waloryzacji na obszarach Natura 2000.
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest uzyskanie założonych w programie kształcenia efektów kształcenia, potwierdzeniem czego jest pozytywne zaliczenie w ustalonym terminie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.
Ponadto cykl kształcenia kończy się egzaminem końcowym w obecności komisji egzaminacyjnej.
Ostateczny wynik studiów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z zaliczeń, egzaminów oraz z egzaminu końcowego.
Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:

2 semestry, 230 godzin

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: 

  • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Biologii, ul. Prusa 14.

Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Zajęcia odbywają się zasadniczo, co dwa-trzy tygodnie w formie dwudniowych sesji, w soboty i niedziele (w godz. 9.00 do 19.00).