Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce 
e-mail:stanislaw.topolewski@uph.edu.pl
tel. 25 643 18 62, 25 643 18 63
e-mail: bezpieczenstwo@uph.edu.pl
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowali wiedzą z zakresu:
 • obowiązujących uregulowań prawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa danych osobowych, wytwarzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów, bezpieczeństwa teleinformatycznego, przemysłowego oraz organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych, postępowania z bazami danych;
 • wymagań krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad obiegiem dokumentów i informacji niejawnych;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej;
 • podstawowych obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych
Słuchacze studiów podyplomowych będą realizowali następujące moduły kształcenia:
 • Postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej.
 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 • Ochrona danych osobowych – zakres przedmiotowy.
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych.
 • Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE, misjach międzynarodowych, ćwiczeniach krajowych.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe.
 • Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Kancelaria tajna i obieg dokumentów .
 • Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
 • System ochrony danych osobowych.
 • Ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Etyka zawodowa.
 • Odpowiedzialność prawna za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Studia adresowane są w szczególności do:
 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach i instytucjach administracji państwowej (urzędach dzielnicowych, gminnych, powiatowych itp.), służbach specjalnych oraz przedsiębiorstwach tam, gdzie są lub będą przetwarzane informacje niejawne, dane osobowe oraz inne informacje wymagające ochrony;
 • osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych i danych osobowych;
 • kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony i ich zastępców, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, bibliotek i sekretariatów; administratorów systemów telefonicznych i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów danych osobowych;
 • osób przygotowujących się do pracy w ww. instytucjach.

W ramach Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do zajmowania stanowiska związanego z ochroną informacji niejawnych i danych osobowych. Co więcej, zróżnicowany program studiów pozwala uczestnikowi na szerokie zapoznanie się prezentowaną problematyką. Wśród oferowanych przedmiotów znajdują się między innymi te, związane z praktyką ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, jak i moduły teoretyczne, dające solidną podbudowę literaturową. Co więcej, słuchacze zostaną zapoznani z elementami etyki zawodowej.

Kadra:

Praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie organizowania i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w RP oraz państwach i organizacjach NATO i UE:

 • pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach
 • pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • pracownicy Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz złożeniu egzaminu końcowego.
Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:
2 semestry, 252 godziny
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk  z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.
Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
 •  I semestr - 6 zjazdów
 • II semestr - 5 zjazdów