Studenci

Erasmus+ Farewell Meeting semestr letni 2022/2023

Wszystko co dobre, szybko się kończy, o czym przekonali się międzynarodowi studenci naszego Uniwersytetu, którzy opuścili Siedlce w związku z zakończeniem semestru letniego w roku akademickim 2022/2023.

Z tej okazji Dział Nauki i Współpracy z  Zagranicą wraz z Welcome Center UPH po  raz kolejny zorganizowały dla studentów zagranicznych studiujących w UPH w ramach programu Erasmus +  Farewell Meeting.

Spotkanie odbyło się dnia 22 czerwca 2023 r. w Kręgielni Parku Wodnego w Siedlcach  i miało na celu podsumowanie półrocznego pobytu studentów międzynarodowych w naszej uczelni.

W semestrze letnim studenci chętnie uczestniczyli w warsztatach i spotkaniach otwartych zorganizowanych przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą i Welcome Center UPH.

W trakcie Farewell Meeting nie zabrakło dobrej zabawy podczas pełnego emocji turnieju w kręgle, a w nagrodę wręczono studentom pamiątkowe upominki.

Spotkanie stało się również okazją do podzielenia się wrażeniami z pobytu w naszym kraju.

Mamy nadzieję, że nasi zagraniczni przyjaciele powrócą do swoich krajów z pozytywnymi wrażeniami po pobycie w UPH, który będą wspominać jeszcze przez długi czas.

Przypominamy, że pomimo przerwy wakacyjnej, Biuro Studentów Międzynarodowych Welcome Center dyżuruje bez zmian.

Od niedawna mieści się ono w nowej lokalizacji:

Dom Studenta nr 5

Pokój nr 3

ul. Żytnia 17/19

08-110 Siedlce

_________________

Erasmus+ Farewell Meeting summer semester 2022/2023

All good things come to an end, as our UPH international students who left Siedlce at the end of the summer semester in the academic year 2022/2023, found out.

On this occasion, the Research and International Cooperation Office together with the Welcome Center once again organized Farewell Meeting for foreign students studying at UPH as part of the Erasmus + program.

The meeting took place on June 22, 2023 at the bowling center of Park Wodny in Siedlce and was aimed at summing up the six-month stay of international students at our university.

During the summer semester, students eagerly participated in workshops and open meetings organized by the Research and International Cooperation Office and the Welcome Center.

During the Farewell Meeting, there was plenty of fun while taking part in an exciting bowling tournament. After the game all students were awarded with commemorative gifts.

The meeting was also an opportunity to share their impressions of staying in Poland.

We hope that our foreign friends will return to their home countries with only positive memories of their stay at UPH.

We would like to remind you that despite the summer break, the Welcome Center Office for international students still operates.

It has recently moved to a new location:

 

Dormitory no.5

Room no 3

17/19 Żytnia Street

08-110 Siedlce

01

W dniach 19-25 czerwca 2023 r. dr hab. Dariusz Magier i dr hab. Marcin Kruszyński gościli w naszej uczelni partnerskiej Al-Farabi Kazakh National University w Ałmacie. Wyjazd do Kazachstanu został sfinansowany z  projektu Erasmus+ KA171 2022 - Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego między państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem, a państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem. Oprócz zajęć dydaktycznych przeprowadzonych dla studentów i pracowników uczelni kazachskiej, nasi wykładowcy mieli okazję spotkać się z dziekanem wydziału historycznego Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabiego, a także odwiedzić  Muzeum KazNU,  Kazakh Central State Archive of Cinema-Photo and Sound Recording Documents, Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu oraz Centralne Muzeum Narodowe Kazachstanu, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia ich kompetencji zawodowych i warsztatu naukowego.

Fotogaleria


W dniach 8-12.05.2023 r. Pani dr hab. Ludmiła Mnich, profesor uczelni, Pani dr Switłana Hajduk oraz studentki I stopnia kierunku filologia: Eliza Józwik, Anastasiia Ivaneiko, Karolina Zaleszczyk, Wiktoria Wilk, Katarzyna Niestoruk i Angelika Gomulska uczestniczyły w programie BIP (Blended Intensive Programme) w Kodolanyi János Uniwersytecie na Węgrzech.. Blended Intensive Programmes, czyli mieszane kursy intensywne obejmują zajęcia stacjonarne i online opracowane przez konsorcjum uczelni z różnych krajów. To, co wyróżnia BIP-y od innych kursów, to wyjątkowa tematyka zajęć, niestandardowe metody nauczania, innowacyjność oraz możliwość dofinansowania pobytu pracowników i studentów ze środków Erasmus +.

BIP na Węgrzech odbył się pod hasłem Multimedia and Real-life Representations of Global Englishes, a jego celem było zapewnienie uczestnikom z czterech krajów UE wyjątkowej okazji do zaangażowania się w interdyscyplinarne i multidyscyplinarne projekty Global Englishes oraz pogłębienia refleksji nad własnymi kulturami. Projekt obejmował trzy kursy: kurs dotyczący kulturowo-historycznych aspektów przepisu na szarlotkę, kurs poświęcony serialowi Jane the Virgin oraz kurs dotyczący globalnych perspektyw humoru. Cześć wirtualna kursu odbyła się w dniach 27-29.03.Za ukończenie każdego modułu uczestnicy zdobywali po 5 punktów ECTS.

Organizatorem projektu została Katedra Języka i Literatury Angielskiej z Kodolanyi János Uniwersytetu (Węgry). Partnerami projektu byli: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH, Portugalski Katolicki Uniwersytet oraz Południowo-Zachodni Uniwersytet „Neofit Rilski” (Bulgaria). Serdecznie gratulujemy naszym studentkom za wspaniałą i skuteczną reprezentację Instytutu oraz Uczelni w międzynarodowym projekcie!

Fotogaleria

wwe3
Dnia 1 marca 2023 r. na wydziale Nauk Społecznych, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Welcome Center zorganizowały Welcome Day dla studentów międzynarodowych Erasmus+, którzy rozpoczynają naukę w UPH w semestrze letnim.

Wydarzenie to zapoczątkowało Welcome Week, w ramach którego nasi goście uczestniczyli w szeregu wydarzeń, które pozwoliły im na lepsze poznanie historii, kultury i lokalnych zabytków. Na początku tygodnia studenci Erasmus+ udali się na wycieczkę do Warszawy podczas której odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego a także kompleks Pałacowy w Wilanowie. Na koniec wycieczki grupa udała się do Ogrodów Świateł.

Kolejną atrakcją było zwiedzanie miasta Siedlce ze świetnym przewodnikiem - Panią Natalią Zyśk, która przybliżyła studentom historię Siedlec od samych początków ich istnienia. Studenci odwiedzili Stary Rynek: kościół Św. Stanisława, Skwer Kościuszki, Muzeum Regionalne a także Kaplicę oraz Pałac Ogińskich.

Na zakończenie wycieczki studenci udali się na krótki spacer nad Zalewem Siedleckim.

To jednak nie koniec wydarzeń jakie Welcome Center zaplanowało dla naszych zagranicznych gości.

Już w najbliższych dniach odbędą się warsztaty kulinarne z tradycyjną kuchnią polską,  natomiast w kwietniu będzie miało miejsce wydarzenie pt. Speed Networking, podczas którego nasi Erasmusi będą mieli okazję zintegrować się ze studentami regularnymi studiującymi w UPH wymieniając się informacjami o swoich krajach i zwyczajach.

Po serdecznym przywitaniu w Siedlcach, nasi zagraniczni studenci z energią i zapałem ruszyli na wykłady.

Życzymy im wielu sukcesów w nauce oraz pełnej adaptacji w nowym środowisku akademickim!


On March 1, 2023, at the Faculty of Social Sciences, the Research and International relations Office altogether with the Welcome Center organized a Welcome Day for Erasmus+ international students who started their studies at UPH in the summer semester.

This event marked the beginning of the Welcome Week, during which our guests participated in a number of events that allowed them to better understand the history, culture and local monuments. At the beginning of the week, Erasmus+ students went on a trip to Warsaw during which they visited the Warsaw Uprising Museum and the Wilanów Palace complex. At the end of the tour, the group went to the Gardens of Lights.

Another attraction was visiting the city of Siedlce with a great guide - Mrs. Natalia Zyśk, who introduced the students to the history of Siedlce from the very beginning of its existence. Students visited the Old Market Square: St. Stanislaw Church, Kosciuszko Square, the Regional Museum as well as the Chapel and the Ogiński Palace.

At the end of the trip, the students went for a short walk by the Siedlce Zalew.

However, this is not the end of the events that the Welcome Center has planned for our foreign guests.

Culinary workshops with traditional Polish cuisine will take place in the coming days, while in April there will be an event called Speed ​​Networking, during which our Erasmus students will have the opportunity to integrate with regular students studying at UPH, exchanging information about their countries and customs.

After a cordial welcome in Siedlce, our foreign students went to the lectures with energy and enthusiasm.

We wish them a lot of success in learning and full adaptation to the new academic environment!

Fotogaleria