Uniwersytet

DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny
Uchwały Rady Uczelni, Uchwały Senatu i Zarządzenia Rektora  WWW
Statut Uczelni  WWW
USTAWA z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej  WWW
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  WWW
Regulamin pracy  WWW
Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach    WWW
Regulamin studiów  WWW
Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji   Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 1 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (deklaracja o przyjęciu pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie) Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 2 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (oświadczenie o przedstawieniu komisji spisowej wszystkich składników majątkowych) Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 3 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (upoważnienie dla członków zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury) Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 4 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (oświadczenie o przekazaniu wszystkich dowodów przychodów i rozchodów do Działu Finansowo-Księgowego) Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 5 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (arkusz spisu z natury)   Plik PDF  
- załącznik nr 6 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (zestawienie zbiorcze spisów z natury)   Plik PDF  
- załącznik nr 7 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (arkusz spisu z natury generowanego przez program SKK Inwentaryzator)   Plik PDF  
- załącznik nr 8 do instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji (rewers - zgoda użyczenia) Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Symbole jednostek organizacyjnych i organów UPH  WWW
Instrukcja kancelaryjna
  Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- załącznik do instrukcji kancelaryjnej (spis spraw)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
  Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Instrukcja archiwalna
  Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 1 do instrukcji archiwalnej (wzór okładki teczki akt)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 2 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 3 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 4 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy akt studenckich)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 5 do instrukcji archiwalnej (spis zdawczo-odbiorczy informatycznych nośników danych)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 6 do instrukcji archiwalnej (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 7 do instrukcji archiwalnej (karta udostępnienia dokumentacji)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej (karta zastępcza dokumentacji)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 9 do instrukcji archiwalnej (wniosek o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 10 do instrukcji archiwalnej (spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
- załącznik nr 11 do instrukcji archiwalnej (protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania)   Plik DOC Plik dostępny cyfrowo
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.